۱۳۹۹۰۹۰۱۱۵۴۷۲۴۹۹۶۲۱۶۵۰۳۲۴

مبادی ورودی کاشان و آران و بیدگل کنترل می‌شود

معاون استاندار اصفهان با بیان اینکه مبادی ورودی کاشان و آران و بیدگل کنترل می‌شود، گفت: موج جدید کرونا بسیاری از شهرهای استان اصفهان را در برگرفته است