۴۱۶۹۳۱۶_۴۵۷

واگذاری سه قطعه زمین به نیازمندان آران و بیدگی

خبرگزاری آران و بیدگل نیوز ( aranbidgolnews.ir ) به نقل از حبرگزاری صداوسیما، اسماعیل بایبوردی گفت: این سه قطعه زمین در زمینه اجرای حکم تخریب و تخلیه منازل غیرمجازدرحریم رودخانه ...